Advarsel BEMÆRK: Grundet sygdom er det ikke længere muligt at gennemføre ordre.
Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Gooby, Magleøgade 9, 4220 Korsør, tlf. 70 222 125, Webshop: www.gooby.dk e-mail: gooby@gooby.dk, CVR-nr. 26 94 70 30, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Gooby, der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

1. Leverancens omfang

På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via Internettet.

2. Dokumentation og vejledning

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Goobys side, er denne udelukkende af vejledende art,under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

3. Leveringstidspunkt og transport

Gooby betragter ikke en vare for leveret, før du har modtaget den ubeskadiget på din bopæl eller på posthuset. Hvis der er valgt Pakke forsendelse, så sørger Gooby for forsikring af forsendelsen og vil i tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af pakken holde dig som kunde skadesløs. Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (fortrinsvis GLS eller Post Danmark), og Gooby har ret til på købers vegne og for dennes regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som Gooby måtte finde mest hensigtsmæssig. Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

4. Risikoen for varerne

Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af varerne.

5. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering

Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere straks efter modtagelsen af varerne. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

6. Reklamationspligt ved fejl og mangler

Der er reklamations retten er gældende i 2 år. For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Gooby indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Gooby har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Gooby eller en af vore servicepartnere kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har brugt varen uhensigtsmæssigt eller på anden måde selv været skyld i fejlen, eller med mindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

I tilfælde af reklamationer i perioden 7-24 måneder er det op til køberen at bevise, at den fejl eller mangel, der klages over, var til stede på købstidspunktet.

Ved reklamationer skal der altid medsendes reklamationsbevis, samt en detaljeret fejlbeskrivelse. Mangler en af disse vil der blive faktureret et undersøgelsesgebyr kr. 250,- for fejlsøgning. Samt evt. returfragt.
Et produkt skal altid pakkes og sendes forsvarligt. Det er ikke tilladt at klistere labels eller lgn. direkte på org. embalagen.

Bemærk: Konstateres der ingen fejl på den tilsendte vare, eller konstateres der, at køber selv har ødelagt varen, betragtes dette som uretsmæssig reklamation, og der faktureres et undersøgelsesgebyr på kr. 250,- samt retur fragt.

7. Goobys mangelansvar

Goobys mangelsansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. Gooby kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

8. Ansvarsbegrænsning

Gooby påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

9. Produktansvar

Gooby er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

10. Pris og betaling

Og den til en hver tid gældende fragtrate vil blive pålagt fakturabeløbet.

11. Fortrydelsesret

Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette skal ske senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til Gooby i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, hvis ikke ansættes varen skønsmæssigt af Gooby ud fra en mulig salgsværdi. Køber kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte på vores kontor eller sende det med posten eller anden fragtfører til os. Det er købers ansvar at emballere varen korrekt, så den kommer os i hænde ubeskadiiget.
Vi tilbagebetaler ikke fragten!

Fortrydelsesretten gælder kun Danmark og ikke Grønland og Færørene. Fortrydelsesretten gælder kun privatkunder.

Vores adresse er: Gooby, Magleøgade 9, 4220 Korsør. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

Ved afhentning af varer bortfalder fortrydelsesretten.

12. Registrering af oplysninger

Når der bestilles varer på en af Goobys hjemmesider, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger)
Adresseinformation: Bruges til forsendelesformål i forbindelse med bestilling af varer. 
Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger) 
Nyheder via mail (Ja/Nej boks): Bruges til udsendelse af nyhedsbreve (reklamer) via e-mail. Udsendelse finder typisk sted 1 gang om ugen dog maksimalt 8 gange pr. måned. 
Mobiltelefon / telefax: Giver Gooby yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer. 
Gooby videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Gooby sender ikke uopfordrede e-mails ud over hvad der fremgår af ovenstående. Medarbejdere hos Gooby har adgang til disse oplysninger. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til køber, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores hjemmeside. Køber kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske.

Når du køber hos Gooby registeres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel.
Alle aktiviteter hos Gooby registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)
Har du købt en vare hos Gooby har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Gooby, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til gooby@gooby.dk.

13. Kunden

Ved accept af leveringsbetingelser erklærer kunden sig myndig, dvs. kunden ved afgivelse af ordre er fyldt 18 år.

14. Ejerforhold

Gooby ejes og drives af Nicolaj D. Jepsen

Fortsæt